Home

افزایش مراجعات غیرضروری مردم به پزشکان/بهورزان سربازان خط مقدم بهداشت و درمان هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به گسترش غیرمنطقی مراجعه مردم به پزشکان و استفاده از تجهیزات درمانی گفت: بسیاری از مراجعات مردم به پزشکان و یا استفاده از تجهیزات درمانی غیرضروری بوده و به اصرار خود مردم انجام می‌شود که باید با تدوین و اجرای سیستم ارجاع در مراکز بهداشتی و درمانی این فرهنگ در جامعه اصلاح شود.

از: خبرگزاری فارس
افزایش مراجعات غیرضروری مردم به پزشکان/بهورزان سربازان خط مقدم بهداشت و درمان هستند
  test