ساز و کار اجرایی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منتظر ابلاغ بانک مرکزی

با گذشت حدود یک هفته از تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از سوی "شورای پول و اعتبار "، بانک مرکزی هنوز این دستورالعمل را به بانک مسکن ابلاغ نکرده تا ساز و کار آن تعیین و مشخص شود.

<
از: خبرگزاری فارس
ساز و کار اجرایی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منتظر ابلاغ بانک مرکزی