ارائه آموزش‌های کم‌نظیر مقابله با حوادث طبیعی در ایران

معاون ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور گفت: آموزش‌هایی که در کشور ما با موضوع مقابله با حوادث طبیعی ارائه می‌شود در دنیا کم‌نظیر است.

<
از: خبرگزاری فارس
ارائه آموزش‌های کم‌نظیر مقابله با حوادث طبیعی در ایران