70 درصد کتب درسی در شهرستان مرزی مهرستان توزیع شده است

مدیر آموزش و پرورش مهرستان از توزیع 70 درصد از کتب درسی در مدارس این شهرستان مرزی خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
70 درصد کتب درسی در شهرستان مرزی مهرستان توزیع شده است