شکوفه‌های قروه‌ای به کلاس اول رفتند

آغاز فصل برگ‌ریزان، فصل رویش شکوفه‌هایی است که رنگ تعلیم و تربیت دارند، شکوفه‌هایی که برای اولین بار وارد باغ علم و دانش می‌شوند.

<
از: خبرگزاری فارس
شکوفه‌های قروه‌ای به کلاس اول رفتند