Home

سکوت سیف و همکارانش در برابر خواسته مهم رهبر انقلاب!

فقدان هر گونه اظهار نظر از سوی بانک مرکزی پیرامون تغییر وضعیت شورای فقهی از حالتی مشورتی به یک رکن مهم، می‌تواند ناشی از عدم تمایل آنها باشد.

از: خبرگزاری فارس
سکوت سیف و همکارانش در برابر خواسته مهم رهبر انقلاب!