Home

رسانه‌ها خبر ملتهب‌کننده در جامعه منتشر نکنند

استاندار زنجان با بیان اینکه رسانه‌ها خبر ملتهب‌کننده در جامعه منتشر نکنند، گفت: خبرنگاران باید در انعکاس اخبار دقت کنند، چرا که برخی از اخبار قابل نشر نیست.

از: خبرگزاری فارس
رسانه‌ها خبر ملتهب‌کننده در جامعه منتشر نکنند