نابودی عمدی باغات شهر قم

طرح الزام به کاشت درخت در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی در پروانه ساختمانی و اخذ عوارض حذف درخت در جلسه شورای اسلامی شهر قم بررسی شد و به تصویب رسید.

<
از: خبرگزاری فارس
نابودی عمدی باغات شهر قم