بزرگداشت یاد شهدا بهانه‌ای برای بازنگری خویش است

مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور شاهد و ایثارگران گفت: بزرگداشت یاد شهدا بهانه‌ای برای بازنگری در خویش است.

<
از: خبرگزاری فارس
بزرگداشت یاد شهدا بهانه‌ای برای بازنگری خویش است