Home

آرزو دارم زبان فارسی را بیاموزم/ شاعری‌ام برای تبلیغ ایمان بود نه برای اشاعه‌ شراب و شباب!

پروفسور دهرمیندرنات شاعر بزرگ و نامی هندوستان که در دیدار شاعران با رهبر انقلاب نیز شعر خوانده بود، گفت: شاعری‌ام برای تبلیغ ایمان بود و نه برای اشاعه‌ی شراب و شباب!

از: خبرگزاری فارس
آرزو دارم زبان فارسی را بیاموزم/ شاعری‌ام برای تبلیغ ایمان بود نه برای اشاعه‌ شراب و شباب!