در ۳ سال گذشته ۱۴۰ پروژه به ارزش ۲ میلیارد یورو واگذار شده است/ برداشت آب از منابع زیرزمینی کنترل خواهد شد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه شرایط جدید اقلیمی و مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور باعث شده در ۳ سال گذشته تغییر رویکردی در ارتباط با اقدامات در بخش آب صورت گیرد، گفت: در ۳ سال گذشته ۱۴۰ پروژه به ارزش ۲ میلیارد یورو واگذار شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
در ۳ سال گذشته ۱۴۰ پروژه به ارزش ۲ میلیارد یورو واگذار شده است/ برداشت آب از منابع زیرزمینی کنترل خواهد شد