Home

۶۳ درصد رتبه های اول امتحان نهایی تهران به دانش آموزان مدارس غیردولتی اختصاص دارد

مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش با اشاره به نمرات کمی دانش آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات نهایی، گفت: در شهر تهران، ۶۳ درصد رتبه های اول مربوط به مدارس غیردولتی است.

از: خبرگزاری فارس
۶۳ درصد رتبه های اول امتحان نهایی تهران به دانش آموزان مدارس غیردولتی اختصاص دارد