Home

حرکت نظام باید معطوف بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور باشد

شبابی با بیان اینکه حرکت نظام باید معطوف بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور باشد، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های حاکم بر خانواده توسط مقام معظم رهبری، امیدواریم تمامی نهادهای مرتبط با عزمی جزم و به‌دور از شعار زدگی جهت محقق شدن این سیاست‌ها اقدامات مبنایی را صورت دهند.

<
از: خبرگزاری فارس
حرکت نظام باید معطوف بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور باشد