پاسخ مدیرعامل اپراتور دوم به تغییر نرخ بسته‌ اینترنتی/آزمایش نسل 5 موبایل برای نخستین بار

مدیرعامل اپراتور دوم درباره علت تغییر نرخ بسته‌ اینترنتی، گفت: تغییر نرخ تنها در یک بسته و به علت تغییر رفتار مشترکان بوده است؛ چون تجربه نشان داد اغلب مشترکان بسته 1ساله را در 6 ماه تمام می کنند، مدت بسته به 6 ماه کاهش یافت.

<
از: خبرگزاری فارس
پاسخ مدیرعامل اپراتور دوم به تغییر نرخ بسته‌ اینترنتی/آزمایش نسل 5 موبایل برای نخستین بار