وهب: هنوز فراق پدر را باور ندارم/سردار همراهی بزرگ برای روزهای سخت بود

فرزند شهید همدانی گفت: هنوز باور نمی‌کنیم که یک سال گذشت و از فیض دیدار پدرم محروم بودیم.

<
از: خبرگزاری فارس
وهب: هنوز فراق پدر را باور ندارم/سردار همراهی بزرگ برای روزهای سخت بود