مبارزه بیولوژیک با ناقلان بیماری سالک کارسازتر است

مدیرکل محیط زیست استان یزد، مبارزه بیولوژیک با ناقلان بیماری سالک را کارسازتر از سمپاشی و دیگر روش‌های کنترل جمعیت موش‌ها و جوندگان دانست.

<
از: خبرگزاری فارس
مبارزه بیولوژیک با ناقلان بیماری سالک کارسازتر است