Home

رتبه اول خلخال در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن در سطح استان اردبیل

فرماندار شهرستان خلخال با بیان اینکه مردم باید با هدف کمک به دولت در سرشماری نفوس و مسکن جدیت لازم را در ثبت‌نام اینترنتی داشته باشند، گفت: خلخال در این ثبت‌نام در رتبه اول استان اردبیل قرار دارد.

از: خبرگزاری فارس
رتبه اول خلخال در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن در سطح استان اردبیل
  test