Home

نسل جوان در پرتو یاد شهدا در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کند

امام جمعه دیر گفت: نسل جوان در پرتو نام و یاد شهیدان به وظیفه خود آگاه شود و در مقابل جنگ نرم دشمن بایستد.

از: خبرگزاری فارس
نسل جوان در پرتو یاد شهدا در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کند
  test