Home

دهیاران زیرساخت‌های سرشماری اینترنتی را فراهم کنند

معاون هماهنگی و امور اجرایی ستاد سرشماری آستارا با بیان اینکه روستاهایی که به اینترنت دسترسی ندارند از دهیاری‌های همجوار کمک بگیرند، گفت: دهیاران در فراهم کردن زیرساخت‌های انجام سرشماری با روش خودتکمیلی جدیت داشته باشند.

از: خبرگزاری فارس
دهیاران زیرساخت‌های سرشماری اینترنتی را فراهم کنند