بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

رشد 10 هزار و 390 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش 22.2 درصد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی و افزایش 24.9 درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری از مهمترین آمارهای گزارش خلاصه بدهی‌ها و دارایی‌های سیستم بانکی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، مجموع دارایی خارجی بانک مرکزی با 3.3 درصد کاهش در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته به 340 هزار و 660 میلیارد تومان رسید. 

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال 21 درصد رشد داشته و به 62 هزار و 940 میلیارد تومان بالغ شده است. از این میزان 34 هزار و 800 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پنج ماهه اول امسال 42.6 درصد رشد داشته و 28 هزار و 140 میلیارد تومان دیگر سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است که در پنج ماهه اول امسال فقط 1.9 درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، حجم کل بودجه عمومی سال جاری 267 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه دولت مجاز به دریافت حداکثر 3 درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه است، بدهی دولت در 5 ماهه اول حداکثر 8 هزار و 10 میلیارد تومان جای رشد داشت اما در این مدت 10 هزار و 390 میلیارد تومان به حجم بدهی افزوده شده است.

* بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 91 هزار و 840 میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 91 هزار و 840 میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری 12.2 درصد و پنج ماهه اول امسال 9.8 درصد افزایش را تجربه کرده است. 

* حجم کل دارایی‌های بانک مرکزی 510 هزار و 560 میلیارد تومان

سایر دارایی‌های بانک مرکزی با 276.1 درصد افزایش 8 هزار و 380 میلیارد تومان محاسبه شده است. در مجموع کل دارایی‌های بانک مرکزی 510 هزار و 560 میلیارد تومان است که در پنج ماهه اول امسال 3.4 درصد رشد داشته است. 

مجموع اسکناس و مسکوک در پنج ماهه اول امسال تغییر نداشته و 48 و 760 میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان 32 هزار و 340 میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، 10 هزار و 510 میلیارد تومان نزد بانک‌ها و 5 هزار و 910 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی قرار دارد. 

* 112 هزار و 890 میلیارد تومان از سپرده‌ها به سپرده قانونی تبدیل شده است

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال 9.1 درصد رشد داشته و به 117 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. از این میزان سپرده قانونی 112 هزار و 890 میلیارد تومان و سپرده دیداری 4 هزار و 610 میلیارد تومان است. 

سپرده دیداری 19.1 درصد کاهش و سپرده قانونی 10.7 درصد افزایش داشته است. 

*کاهش 22.2 درصد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی در یک سال

مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مدت مذکور 2.1 درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال 22.2 درصد کاهش یافته و 33 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد شده است. 

سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی 28 هزار و 810 میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 4 هزار و 290 میلیارد تومان است. 

* کاهش 4.7 درصدی بدهی‌های ارزی 

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی اسفند 94 تا مرداد 95 به میزان 1.6 درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال 4.7 درصد کاهش یافته است. مجموع بدهی‌های ارزی 155 هزار و 560 میلیارد تومان است. 

* رشد 30.1 درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی

حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری با 30.1 درصد در 12 ماه منتهی به مرداد ‌یک هزار و 66 هزار و 860 میلیارد تومان بوده است. در 5 ماه منتهی به مرداد رشد سپرده‌ها 8.9 درصد بوده است. 

* سپرده‌های سرمایه‌گذاری 29.4 درصد رشد کرد

در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال قبل رشد سپرده‌های دیداری 115 هزار و 150 میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 29.4 درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه 48 هزار و 690 میلیارد تومان و سایر 16 هزار و 600 میلیارد تومان درج شده است.

رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در 5 ماهه اول امسال با وجود برخی نگرانی‌ها نسبت به کاهش آن، 8.3 درصد رشد داشته که 0.2 درصد بیش از رشد نقدینگی بوده است.

* بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 29.3 درصد افزایش داشته و به 17 هزار و 950 میلیارد تومان بالغ شده است. 

بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در این مدت 0.6 درصد رشد کرده و در گزارش بانک مرکزی 57 هزار و 640 میلیارد تومان ثبت شده است. 

بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 16 هزار و 250 میلیارد تومان درج شده که در پنج ماهه امسال 30.3 درصد افزایش داشته است. 

* بدهی بخش دولتی به بانک‌ها

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در دوازده ماه منتهی به مرداد 20.8 درصد و در پنج ماهه اول امسال 3.9 درصد افزایش داشته و 35 هزار و 20 میلیارد تومان شده است. 

این بدهی به بانک‌های تخصصی 44 هزار و 270 میلیارد تومان و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی 58 هزار و 20 میلیارد تومان است. 

عنوان رقم درصد رشد 12 ماهه رشد 5 ماهه اول امسال
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 340 هزار و 660 میلیارد 0.7 3.2-
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 62 هزار و 940 میلیارد 23.9 21
بدهی دولت به بانک مرکزی 34 هزار و 800 میلیارد 36.4 42.6
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 91 هزار و 840 میلیارد 12.2 9.8
بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 35 هزار و 20 میلیارد 20.8 3.9
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 17 هزار و 950 میلیارد 28.8 29.3
بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی 44 هزار و 270 میلیارد 25.2 14.8
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 57 هزار و 640 میلیارد 5.6 0.6
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی 58 هزار و 20 28.7 17
بدهی بانک‌ها موسسات اعتباری غیردولتی به بانک مرکزی 16 هزار و 250 میلیارد 21.5 30.3
نقدینگی 1099 تریلیون و 200 میلیارد 29.2 8.1
شبه پول 951 هزار و 710 میلیارد 29.1 8.1
پول 147 هزار و 490 میلیارد 29.7 7.9
اسکناس و مسکوک 32 هزار و 340 میلیارد 6.1 13-
بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری