Home

شفافیت ‌هزینه‌های انتخاباتی گام مؤثر در پیشگیری از فساد

همیشه بوده‌اند افرادی از جنس شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها و... که به کمین نشسته‌‌اند تا در فرصت مناسب خودشان را به یک نامزد یا یک جریان سنجاق‌کرده و با تزریق پول برای تبلیغات انتخاباتی، ره صد ساله را یک‌شبه با پیروزی کاندیدای حمایت شده خود بپیمایند.

از: خبرگزاری فارس
شفافیت ‌هزینه‌های انتخاباتی گام مؤثر در پیشگیری از فساد