Home

تدوین 24 کتاب درسی حوزوی در سال جاری

رئیس دفتر تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه امسال 24 کتاب درسی تدوین شده است، گفت: همچنین چند کتاب درسی نیز در دست تدوین، در اولویت دوم تولید و در انتظار تبیین سرفصل است.

از: خبرگزاری فارس
تدوین 24 کتاب درسی حوزوی در سال جاری