شایعه‌پراکنی و شایعه‌سازی اعتماد را متزلزل می‌کند/ نباید بیت‌المال را پایمال کرد

یکی از مراجع تقلید گفت: شایعه‌های زیادی در مورد اشخاص در جراید مطرح می‌شود اما باید در نظر داشت تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشده، نقل آن گناه کبیره است و اعتماد را متزلزل می‌کند.

<
از: خبرگزاری فارس
شایعه‌پراکنی و شایعه‌سازی اعتماد را متزلزل می‌کند/ نباید بیت‌المال را پایمال کرد