Home

پدرم و مرحوم پورحیدری در عین رقابت رفیق بودند/ امیدوارم روح منصورخان در آرامش باشد

فرزند اسطوره فقید باشگاه پرسپولیس گفت: پدرم و منصور خان در عین رقابت با یکدیگر رفاقت بسیار خوبی هم داشتند.

از: خبرگزاری فارس
پدرم و مرحوم پورحیدری در عین رقابت رفیق بودند/ امیدوارم روح منصورخان در آرامش باشد