حرکت دولت یازدهم به سمت ایجاد دولت الکترونیک

فرماندار بروجرد گفت: یکی از سیاست‎ها و جهت‎گیری‎های دولت یازدهم حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک است.

<
از: خبرگزاری فارس
حرکت دولت یازدهم به سمت ایجاد دولت الکترونیک