Home

شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد.

از: خبرگزاری فارس
شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری