Home

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است

پذیرایی کودکان از زائران، حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین، التماس برای دادن نذری و واکس زدن کفش راهپیمایان بخشی از تصاویر اجتماع عظیم اربعین حسینی بوده که توسط دوربین‌های مردم به ثبت رسیده است.

از: خبرگزاری فارس
حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و.... موجود است