Home

دلیل رشد نرخ ارز در بازار / یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ خارجی است

معان اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: اگر روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ خارجی برقرار شود، بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را تا پایان سال تک‌رقمی کند.

از: خبرگزاری فارس
دلیل رشد نرخ ارز در بازار / یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ خارجی است