بررسی ضرورت تعامل علمای جهان اسلام در یک کتاب

کتاب «ضرورت تعامل علمای جهان اسلام و اجتناب از لعن و تکفیر» نوشته علی اکبر ذاکری منتشر شد.

<
از: خبرگزاری فارس
بررسی ضرورت تعامل علمای جهان اسلام در یک کتاب