افراط‌گر جز خود و یارانش همه را ناحق می‌پندارد

رئیس‌جمهور گفت: افراط‌گر گروه مقابل را کوچک می‌پندارد، افراط‌گر جزء خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد در حالی که اسلام اساسش این است که تمام جامعه بشری یک واحد است.

<
از: خبرگزاری فارس
افراط‌گر جز خود و یارانش همه را ناحق می‌پندارد