Home

برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی

مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی