معرفی ۴۷ نوع مدرسه/ از مدرسه استاندارد تا مدرسه ماندگار

در واژه‌نامه تخصصی آموزش و پرورش، ۴۷ نوع مدرسه مانند مدارس استاندارد، مدارس مرجع، مدارس ماندگار، مدارس هیأت امنایی و مدارس ملی به صورت تخصصی تعریف شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
معرفی ۴۷ نوع مدرسه/ از مدرسه استاندارد تا مدرسه ماندگار