شریعتمداری: حاج‌حسن شایانفر نام‌آوری گمنام بود

مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: حاج حسن شایانفر نام‌آوری گمنام و بسیار ساده زیست بود.

<
از: خبرگزاری فارس
شریعتمداری: حاج‌حسن شایانفر نام‌آوری گمنام بود