Home

از روزهای نفس‌گیر انقلاب تا فرماندهی در عملیاتی بزرگ

رئیس ژاندارمری جلوی چشمان معصوم همسر، مادر و پدرم به قصد کشتن مرا به باد کتک گرفت تا جایی که پس از پایان کار نای ایستادن روی دو پایم را نداشتم.

از: خبرگزاری فارس
از روزهای نفس‌گیر انقلاب تا فرماندهی در عملیاتی بزرگ