هنوز اعتبار لازم برای توزیع شیر در مدارس ابلاغ نشده است

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: هنوز اعتبار لازم برای توزیع شیر در مدارس ابلاغ نشده است.

<
از: خبرگزاری فارس
هنوز اعتبار لازم برای توزیع شیر در مدارس ابلاغ نشده است