احتمال زنده بودن «گلناره کریم آوا» از کشته شدنش بیشتر است

کارشناسان آسیای مرکزی معتقدند احتمال زنده بودن دختر ارشد رئیس جمهور سابق ازبکستان از کشته شدنش بیشتر است.

<
از: خبرگزاری فارس
احتمال زنده بودن «گلناره کریم آوا» از کشته شدنش بیشتر است