Home

نباید کارهای آموزشی خالی از تربیت باشد

فرمانده بسیج حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه سیطره آموزش بر پرورش اصلی‌ترین مشکل آموزش و پرورش است، گفت: آموزش در آموزش و پرورش تربیتی است و نباید کارهای آموزشی خالی از تربیت باشد.

از: خبرگزاری فارس
نباید کارهای آموزشی خالی از تربیت باشد
  test