Home

وداع جانسوز

فردا تبریز کهن با عده‌ای از فرزندان خود اعم از کودک و بزرگ، دختر و پسر و مرد و زن وداع می‌کند؛ وداعی جانسوز. وداع با جانباختگان در سانحه قطار؛ وداع با آنهایی که عاشقانه به زیارت امام غریب می‌رفتند و خود نیز غریبانه جان دادند.

از: خبرگزاری فارس
وداع جانسوز
  test