Home

قانون‌مداری در رأس کار دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اساس کار اجرای عدالت، اجرای قانون است از این رو قانونمداری در رأس کار دسگاه قضائی است.

از: خبرگزاری فارس
قانون‌مداری در رأس کار دستگاه قضایی است
  test