میت رامنی: آمریکا با ترامپ روزهای بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت

میت رامنی نامزد پست وزارت خارجه بعد از دومین دیدار خود با دونالد ترامپ گفت که بسیار تحت تاثیر او قرار گرفته و فکر میکند آمریکا روزهای بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت.

<
از: خبرگزاری فارس
میت رامنی: آمریکا با ترامپ روزهای بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت