اعتبارات در نظر گرفته شده برای زاینده‌رود بیشتر از دریاچه ارومیه است

معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا جای ممکن اعتبار برای زاینده‌رود در سال قبل در نظر گرفته شد، گفت: برای احیای زاینده‌رود اعتباراتی بیشتر از ارومیه تخصیص یافته است.

<
از: خبرگزاری فارس
اعتبارات در نظر گرفته شده برای زاینده‌رود بیشتر از دریاچه ارومیه است