رد دفاتر مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌ها کاهش یافته است

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح آن گفت: رد دفاتر مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌ها کاهش یافته است.

<
از: خبرگزاری فارس
رد دفاتر مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌ها کاهش یافته است