سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی کم‌تر از 1 درصد/ بانک توسعه تعاون، پاسخ‌گوی نیاز بخش نیست

مطابق گزارش بانک مرکزی در سال 1393 فقط 0.9 درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است که با توجه به جمعیت 100 هزار تعاونی، وجود یک‌بانک توسعه‌ای در بخش تعاون، پاسخ‌گوی نیازها نیست.

<
از: خبرگزاری فارس
سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی کم‌تر از 1 درصد/ بانک توسعه تعاون، پاسخ‌گوی نیاز بخش نیست