موضوع اشتغال مسئول مشخصی در کشور ندارد

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به اینکه در ساختار اجرایی کشور مسئول مشخصی برای موضوع اشتغال وجود ندارد، گفت: کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 به بُعد نظارتی و گزارش دادن به مجلس جهت حل مشکل رکود و بیکاری خواهد پرداخت.

<
از: خبرگزاری فارس
موضوع اشتغال مسئول مشخصی در کشور ندارد