Home

همه سیاست‌های بانکی برنامه ششم/ تشکیل رسمی شورای فقهی و ارتقای اختیارات نظارتی بانک مرکزی

در چارچوب برنامه ششم توسعه، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای بانک مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسات بدون مجوز، تشکیل رسمی شورای فقهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.

از: خبرگزاری فارس
همه سیاست‌های بانکی برنامه ششم/ تشکیل رسمی شورای فقهی و ارتقای اختیارات نظارتی بانک مرکزی
  test