دکتر تابعی تبلور علم و ایمان توأمان هستند

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دکتر ضیاءالدین تابعی الگوی راستین علم و ایمان و اخلاق هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
دکتر تابعی تبلور علم و ایمان توأمان هستند