عدم توزیع شیر در بین دانش‌آموزان مدارس هندیجان

با توجه به گذشت سه ماه از سال تحصیلی هنوز شیر سهمیه مدارس هندیجان توزیع نشده است.

<
از: خبرگزاری فارس
عدم توزیع شیر در بین دانش‌آموزان مدارس هندیجان