Home

پرتو های آنتن های BTS در حد استاندارد است

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن پرتو های آنتن های BTS گزارش نشده است.

از: خبرگزاری فارس
پرتو های آنتن های BTS در حد استاندارد است