Home

صدور دفترچه درمانی برای مددجویان کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد مددجویان از ارائه کارت بیمه خود در مراکز درمانی خودداری می‌کنند به دنبال این هستیم که تا پایان سال جاری برای آنان دفترچه درمانی صادر کنیم.

از: خبرگزاری فارس
صدور دفترچه درمانی برای مددجویان کمیته امداد
  test