Home

دادخواست تعلیق برخی مدیران انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران روی میز قاضی/وزارت کار: تخلفات محرز است + سند

برخی مدیران انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران در اقدام غیرقانونی احیای این انجمن را در دستور کار دارند؛ این در حالی است که وزارت کار اخیراً با اعلام احراز تخلفات عدیده این افراد در انجمن قبلی، دادخواستی علیه آنها تنظیم و خواستار تعلیق آنها از سوی مراجع قضایی شد.

از: خبرگزاری فارس
دادخواست تعلیق برخی مدیران انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران روی میز قاضی/وزارت کار: تخلفات محرز است + سند